- Det essentielle -


Introduktion Min Bog lektioner illustrationer kontakt Hvem er jeg

 

- Grundtermer og det mest essentielle -

 

Her vil jeg beskrive nogle af de mest essentielle ting ved det Verdensbillede som du kan læse om på disse sider. Det er selvfølgelig meget kort fortalt, men der er links til de mere uddybende Livslektioner.

Jeg har også præsenteret grundtermerne i en kort artikel som du kan se HER.

1. To Evolutionsprocesser.
Hele vores nuværende Udviklingscyklus er opbygget af to paralelle Evolutionsforløb som har til formål at udvikle Bevidstheden (Den Bevidste Evolution) og Overbevidstheden (Den Overbevidste Evolution). Udviklingsmæssige er de parallelforskudt på den måde at den Overbevidste evolution er en halv udviklingsperiode længere fremme end den Bevidste evolution. Formålet er Overbevidstheden er at levere Livsmotivationen, retningen, og den inderste Livsvilje - og det er helt essentielt at Bevidstheden ikke har direkte indflydelse på disse ting, hvilket altså er tilfældet da den er 'bagud' med en halv udviklingsperiode og derfor endnu forstår det udviklingsniveau som Overbevidstheden er på.. I bogen gør jeg meget ud af at forklare hvordan denne dobbelt-evolutions struktur danner det perfekte fundament for udvikling - gennem alle de 7 udviklingsperioder.

Læs om de to Evolutioner her:
Lektion 1. Menneskehedens Udviklingsperioder
Lektion 2. De 2 Evolutionscykler

Se Illustrationer her:
Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder.
Illustration 3. De forskellige Udviklingsperioder.
Illustration 6. Den Bevidste og Overbevidste Evolution.

2. Livstemaerne.
En anden ting som Overbevidstheden gør er at aktivere og give liv til det jeg kalder Livstemaerne. Livstemaerne er essentielt for mit Verdensbillede. Vores udvikling er bestemt af de store Livstemaer. Deres funktion er at strukturere de Overbevidste energier ind i store Livstemaer der fungerer som de love vi alle skal forsøge at leve vores liv i overensstemmelse med. Når en Overbevidst energi er kanaliseret gennem et Livstema da kaldes energien for en Livstema energi. Denne energi vil da skulle igennem den personlige Underbevidsthed før den når din bevidsthed, iklædt vores personlige historie. Overfor en Livstema energi er vi helt prisgivet, og vi har kun to muligheder : at give den en aktiv plads i vores liv, og derigennem blive lykkelige, eller at blokere den og blive ulykkelige. Alle komplekser stammer fra Livstemaerergier som blev blokeret. Dette leder nemlig til en fraspaltet bevidsthed, som danner kernen i ethvert kompleks.

Du kan læse mere om Livstemaerne her:
Lektion 3. Den Bevidste og Overbevidste Evolution I; Livstemaerne

3. Livsoplevelsen.
At udvikles er at ændre sin Livsoplevelse til en højere Livsoplevelse. Livsoplevelsen er helt central for hele mit Verdensbillede og gennemsyrer hver en del af den. Alt handler dybest set om Livsoplevelsen. Den er vores måde at opleve livet på. Der er 7 forskellige Livsoplevelser som består af 3-7 bevidsthedslag. Dybest set er Livsoplevelsen Kildens manifestation i et sprog der passer til vores udviklings niveau. F.eks er sproget lige nu det vi kalder følelser - et produkt af Ego bevidsthed, og underbevidsthed - eller sagt på en anden måde: Egoets Livsoplevelse. Men følelser og den underbevidsthed vi kender fra vores nuværende udviklingsniveau, er forbigående livsaspekter, og allerede i den næste Livsoplevelse er de helt væk! Således vil vi når vi til fulde evner den næste Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, være ganske uden følelser og sågar underbevidsthed, og derfor også fuldstændig fri for Egoets trængsler og smerte. Det er muligt nøje at definere alle de forskellige bevidsthedslag i alle de 7 forskellige Livsoplevelser - og det gør jeg i bogen og i Livslektionerne. I bogen vil jeg vise dig hvordan Hjertets Livsoplevelse allerede er ved at finde vej ind i dit liv, og hvordan dette ændrer hele din indgang til, og oplevelse, af livet og alle aspekter i det - og jeg vil vise dig at alt i dit handler dybest set om at hjælpe dig dig at evne denne Hjertets Livsoplevelse. Man kan sige at du er i en fantastisk forvanlingsproces, hvor du selv har en hel del at sige i at sætte tempoet i denne proces. En af konsekvenserne af en Livsoplevelse er at den giver adgang til et nyt Livsfelt, og det vil jeg fortælle om i næste afsnit.

Du kan læse meget mere om Livsoplevelsen her:

Lektion 12. Livsoplevelsen - I
Lektion 13 Livsoplevelsen - II

4. Livsfelterne
Livsfelterne er også en central del af mit Verdensbillede. Der er ialt 7 Livsfelter – hver knyttet til sin egen Udviklingsperiode, Udviklingsspiral og Livsoplevelse. Livsfelterne er det der binder os sammen til en enhed. De er som vores nervebaner, eller som kroppens meridianer – og Livsfelterne findes i forskellige varianter repræsenterende de forskellige dimensioner af tilværelsen.
Livsfelterne hører til den kategori jeg kalder Livskar. De er nemlig som et kar, der defineres ud fra det indhold som de fyldes op med, et indhold der udgøres af Livsoplevelser. Der er adskillige Livskar, som du kan læse meget mere om i bogen/Lektionerne. Livsfelternes rolle er blandt andet at formidle kontakt mellem de bevidstheder/væsener, som oplever livet via den type Livsoplevelse som passer til Livsfeltet, samt at give mulighed for manifestation af de forskellige dele af din person. Afhængigt af hvor du er i din udvikling kan du både skabe og modtage i Livsfelterne. De fleste mennesker er lige nu optaget af Ego spiralen, og har derfor (foruden det fysiske Livsfelt) adgang til det Psykiske Livsfelt. Dette Felt kan ses som en ikke-fysisk ’kommunikations dimension’. Når nogle tænker på dig så påvirker det dig, og det du selv tænker bliver ligeledes en del af dette psykiske felt, og kan påvirke andre mennesker, som har adgang til det (dog i overensstemmelse med helt konkrete love, for ligesom det fysiske felt er det psykiske felt fuldstændigt underlagt psykiske love). Jo mere Ego-bevidst du bliver, jo mere indflydelse har du på det psykiske Livsfelt, og derved på alle andre mennesker - i den grad de oplever livet gennem deres Ego-bevidsthed (med Egoets Livsoplevelse.

Det næste Livsfelt, ’Hjerte Livsfeltet’, får en vigtig rolle for din udvikling i Hjerte udviklingsperioden. Det er et Livsfelt som du lige nu overvejende har kontakt med via din personlige overbevidsthed. Vi har set at det er Hjertets livsoplevelse, der muliggør kontakt til denne dimension (eller tilværelsesplan) af livet. Når du opnår det udviklingsniveau hvor du har Hjerte bevidsthed, da vil dette Livsfelt blive tilgængeligt gennem din livsoplevelse. I takt med at din Hjertebevidsthed udvikler sig vil denne kontakt til Hjerte Livsfeltet blive alt mere permanent og intens.

De næste Livsfelter er de Guddommelige Livsfelter. De findes i 3 varianter, GD-1, GD-2 og GD-1 Livsfelterne. For at kunne være i bevidst kontakt med de 2 øverste Livsfelter, da kræver det en endnu ’højere’ livsoplevelse end Hjertets.

Der er endnu et Livsfelt, det Kosmiske Livsfelt, svarende til det Kollektive Overbevidste tilværelsesplan. Dette Livsfelt bliver en bevidst del af din Livsoplevelse i den sidste udviklingsperiode.

Der er altså 7 Livsfelter (en for hver udviklingsperiode), og du kan betragte Den Bevidste og Overbeviste Evolution som et stort spektre af energier holdt sammen af Livsfelterne. Livsfelterne er indeholdt i hinanden, og hele denne store ’struktur’, dette evolutions-Livsfelt, interagerer med alle væsener - gennem deres Livsoplevelse. Det har jeg illustreret i Illustration 53, der viser både den Bevidste og Overbevidste Livsoplevelse, samt hvilket Livsfelt der er tilgængelig for de Bevidstheder og Overbevidstheder, der er i kontakt med Evolutions Feltet.

Du kan læse mere om Livsfelterne her:

Lektion 13 Livsoplevelsen - II

5.Udviklingsspiralerne.
Udviklingsspiralerne er en anden helt central del af mit Verdensbillded og bog. De varetager udviklingen af din Bevidsthed. De er manifestationen af de Livslove som kanaliseres igennem Livstemaerne - som igen er kanaler for Overbevidst energi. Spiralen repræsenterer altså de Livslove som udgør det svøb som vores bevidsthed udvkler sig i. Da vores bevidsthed ændres hen igennem udviklingsperioderne, da ændres den personlige udviklingsspiral tilsvarende.
Lige nu, i Ego perioden, består den overordnet af 3 forskellige bevidsthedstilstande/spiraltilstande (eller sindstilstande). Disse spiraltilstande er som 3 forskellige verdener der blandt andet varierer med hensyn til de forudsætninger som de giver individet (der altså befinder sig i tilstanden) for at interagere med verden. Hver af tilstandene bestemmer hvor meget du evner at tage imod af livet, og hvor meget du evner at give ud, og ligeledes er de med til at skræddersy livet omkring dig til at give dig lige præcis det, som du har brug for.
Selvom vores nuværende udviklingsspiral er affødt af Livstema energier, er deres umiddelbare energikilde det jeg kalder Den eksistentielle Ensomhedsfølelse (EE). Den udgør Egoets energikilde - og eksistensgrundlag, og alt hvad Egoet foretager sig er at forsøge at mindske kontakten til denne inderste ensomhed, for at komme til at tro på det mmodsatte af hvad EE fortæller dig, nemlig at du dybest set er helt alene og at livet er meningsløst. At vide hvilken tilstand du er domineret af, er at vide hvad dine forudsætninger er og hvad du har brug for - og dette gælder alt i livet lige fra din kontakt med andre mennesker, til hvilken terapi der vil virke for dig (og hvilken som ikke vil). Det handler det meste af Part-2 om i min bog. Spiralen (manifestationen af de love som den repræsenterer) finder vi i din personlige underbevidsthed og bevidsthed. Den er således helt personlig og fuldstændigt skræddersyet til din udvikling - selvom de love som den repræsenterer er universelle. Ved at se på hvilke Bevidste og Overbevidste energier der hersker i de forskellige spiraltilstande, og ved at indse hvilke spiraltilstande som dominerer dig, vil det være muligt for dig at blive klar over hvordan du kommer videre i dit liv, og klar over hvad du har brug for.

Du kan læse mere om Udviklingsspiralerne her:

Lektion 7. De personlige Udviklingsspiraler
Lektion 8. Egoets Udviklingsspiral
Lektion 9. Spiraltilstandenes Energier

Du kan læse mere om terapibegrebet her:

Lektion 10. Terapi og Livskontakt - forstået ud fra Energibegrebet

6.Det store Bevidsthedsnetværk
Som nævnt er vores udvikling gennem udviklingsperioderne også forbundet med større og større bevidste fællesskaber med andre væsener. Lige nu indgår du i et fascinerende netværk med alle andre mennesker.Vi har brug for dette netværk for at kunne udvikle os. De netværks-bindinger som holder os sammen kan være af 2 typer:

1) dem der løber mellem mennesker indenfor samme udviklingsperiode
2) dem der går på tværs af udviklingsperioder

Tilsammen udgør disse bindinger det som jeg kalder Menneskehedens store netværk.

a. Netværket mellem individer i samme Udviklingsperiode.
Dette Netværk mellem mennesker/væsener er ganske utroligt og komplekst. Jeg gør en hel del ud af det i bogen. I de forskellige udviklingsperioder antager netværket mellem mennesker i samme periode forskellig karakter. I Ego perioden drejer det sig om bindinger mellem Ego bevidstheder samt mellem personlighedens indre strukturer. Disse indre strukturer er for det meste bygget op omkring de komplekser der, uden undtagelse, blev skabt af ubalancer i forhold til Livstema, og i deres kerne finder det jeg kalder "fraspeltede bevidstheder". Komplekserne selv indgår i store indre netværker kaldet "Kompleks-Øer" eller de endnu større strukturer "Multi-Ø'erne". Det er særlig imellem disse strukturer at vi indgår i et 'underbevidst' netværk med andre mennesker. i Ego perioden.
Netværket mellem Hjerte bevidstheder består derimod af det jeg kalder ”enheds-bindinger”. Enhedsbindinger er en slags affinitets bindinger mellem mennesker, som evner den ”enheds-oplevelse” der kommer ud af Hjertets Livsoplevelse. Det er altså oplevelser, der er et produkt af den næste udviklingsspiral, Hjertets Spiral. At opleve denne enhed med mennesker, med Menneskeheden, er en særdeles stærk oplevelse, og en ligeledes stærk kraft mellem mennesker. Nogle har beskrevet det som et slags ”sjæle-fællesskab”.

b. Netværket mellem individer fra forskellige udviklingsperioder.
Endelig er der et andet netværk, som eksisterer mellem mennesker der ikke befinder sig på samme udviklings niveau – og som ikke er domineret af den samme personlige udviklingsspiral. Det vil sige at det er et netværk på tværs af Udviklingsspiraler. Da det er et netværk som eksisterer mellem mennesker på forskellige udviklingstrin, kan det naturligvis ikke være gjort op af bånd der går fra Bevidsthed til Bevidsthed (fordi den lavere Bevidsthed ikke ville kunne fatte den højere Bevidsthed). I stedet et det et netværk, der involverer bindinger fra Bevidsthed til Overbevidsthed!

Hvis du ser på den bevidste evolution og den Overbevidste evolution, da har vi set at den Overbevidste evolution er en halv udviklingsperiode ’foran’ den Bevidste. Der er en grund til at det er konstrueret sådan. Når Menneskeheden nemlig spænder over en udviklingsperiode, og der er en halv periodes forskel mellem de 2 evolutioner, så betyder det at den første halvdel formår at påvirke den sidste halvdel, fordi de med deres Bevidsthed formår at være i kontakt mellem med Overbevidstheden hos de mennesker, som er i den første halvdel af udviklingsperioden.

I bogen skal du se at eftersom det er fra Overbevidstheden at du får din dybest livsvilje og motivation og higen efter at udvikle dig, da betyder det noget vigtigt at du er forbundet via din Overbevidsthed til højere bevidstheder. Det betyder, som jeg vil vise dig, at din vilje til at leve og udvikle dig, kommer fra et højere stående væsen der via sin bevidsthed formår at stimulere din Overbevidsthed til at sende livsimpulser/energier ned mod din bevidsthed. Dette er ganske facinerende - og det er et af mange beviser for at vi hører sammen i et stort bevidsthedsnetværk, et netværk som vi er ganske afhængige af for at udvikle os.

Du kan læse mere om netværket her:
Lektion 14. Menneskehedens store Netværk

Jeg vil slutte af med min hoved illustration der viser udvilingsperioderne, Livsoplevelserne, Udviklingsspiralerne og Livsfelterne. Læs mere om denne Illustration HER.


Menneskehedens Udviklingscyklus.
Illustrationen viser de 2 Evolutioner, den Bevidste (nederste række) og den Overbevidste (øverste række). De er hver gjort op af 7 Udviklingsperioder. Hver periode er knyttet til sin egen udviklingsspiral (som vil være aktuel for alle individer der befinder sig i den pågældende periode, og som er vist nederst i figuren) og sin egen Livsoplevelse. Enhver af Livsoplevelserne har en unik opbygning med lag indeholdende alt fra instinkter, Komplekser, Livstemaer, Bevidsthed og Overbevidsthed, og endelig Kilden selv. Illustrationen viser også de Livsfelter (bølgeformer, som er vist over udviklingsperioderne) der er knyttet til den Bevidste evolutions perioder. Den Overbevidste evolution er også knyttet til Livsfelter, som er en halv udviklingsperiode længere fremme. De er ikke vist i figuren. De to evolutioner er et udtryk for de Livslove der ligger bag udviklingen af vores Bevidsthed og vores Overbevidsthed, og er et udtryk for at vores udvikling bedst effektueres ved denne opdeling i to Evolutioner. De to Evolutioner kan ses som kausalt forbundne udviklingsprocesser med fokus på Menneskeheden (og derigennem Mennesket). De er dynamiske i den forstand at de ændrer sig kontinuertligt i forhold til Menneskehedens ophobede Livsoplevelser og således vil de altid påvirke Menneskeheden med de energier den har brug for. Livsfelterne udgør de dimensioner som tillader manifestation af Livsoplevelser samt ophobning af og interaktion mellem dem. Når Felterne er tilgængelige kan du sanse dem og derfor skabe i dem samt opfatte, og være under indflydelse af, de andre Livsoplevelser i Feltet. Illustrationen viser også Jordkloden i slutningen af Hjerteperioden. Den indikerer det punkt i din udvikling hvor du undergår en stor Bevidstheds-transformation. Efter denne transformation er det ikke længere nødvendigt for dig at inkarnere på jorden, og i de fleste tilfælde vil din udvikling forsætte i andre dimensioner.

Du kan læse om bogens emner herunder:


Min Bog folder

Læs om
Personligheden

Mine illustrationer

Introduktion

Læs om de 2
Evolutioner

Læs om hvordan ny bevidsthed skabes

Læs om Udviklings-
perioderne

Læs om de personlige udviklingsspiraler

Læs om Menneske-hedens Netværk

Læs om Terapi og Spiraltilstande

Læs om
Livsoplevelsen
 

kontakt"Udvikling handler om at integrere i Bevidstheden
den Livsoplevelse
som Overbevidstheden allerede evner”